Algemene Voorwaarden

van: Dierenartsenpraktijk Zelhem B.V.

(ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09162181). Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Gelderland onder nummer 14/2015.

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
 • Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten, voedingssupplementen of andere goederen (hierna: goederen) levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
 • Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend Dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
 • Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan goederen levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht; 
 • Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan goederen wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht; 
 • (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van goederen en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen; 
 • Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld; 
 • Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek; 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt. 

2.2         Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd. 

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst 

3.1         Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. 

3.2         De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren goederen heeft geleverd en/of heeft toegediend. 

3.3         De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4         De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen. 

3.5         De genoemde levertijden en andere voor door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal, indicatief en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de Client geen aanspraak of ontbinding. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst  

4.1         De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen goederen. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden. 

4.2         De (Behandelings)overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van goederen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

4.3         Het enkele feit dat de Dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen. 

4.4         Ten aanzien van de geleverde of toegediende goederen geldt dat de Dierenartsenpraktijk geen enkele (product)aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst  

5.1         De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden door: 

 • het uitdrukkelijke schriftelijke verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zondig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen; 
 • het overlijden van de te behandelen Patiënt; 
 • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat; 
 • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord. 

5.2         Voorts is de Dierenartsenpraktijk bevoegd de (Behandelings)overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen zodra:

 • de Cliënt zijn verplichtingen uit de (Behandelings)overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • de Dierenartsenpraktijk na het sluiten van de (Behandelings)overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen, welke haar goede grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Cliënt overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
 • de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, althans haar faillissement aanvraagt of dat dat voor haar wordt aangevraagd, een verzoek tot surseance indient, dan wel indien er beslag wordt gelegd op haar eigendommen of de WSNP regeling op de Cliënt van toepassing wordt verklaard;

In de hiervoor genoemde gevallen is de Dierenartsenpraktijk tevens bevoegd de verdere uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst op te schorten dan wel tot geheel of gedeeltelijke ontbinding over te gaan een en ander onverminderd het recht van de Dierenartsenpraktijk om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.3         Indien de (Behandelings)overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is. 

5.4         Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig wordt beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk. 

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling  

6.1         De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende btw vermeld. Voor zover de (Behandelings)overeenkomst levering van goederen omvat geldt daarvoor dat genoemde prijzen exclusief btw en andere kosten (hoe ook genaamd) zijn. Prijswijzigingen door de Dierenartsenpraktijk zijn toegestaan en zullen zo spoedig mogelijk op gebruikelijke wijze worden medegedeeld. Aan het niet ontvangen van de mededeling kan niet het recht worden ontleend van levering tegen eerder genoemde prijzen

6.2         Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk zal contant geschieden, direct na de verrichting van de werkzaamheden of levering van de goederen ter plaatse, tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden. Betaling geschiedt zonder enige aftrek, korting, inhouding of verrekening

6.3         Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene. 

6.4         Bij niet tijdige betaling zal de Debiteur na verloop van de termijn van rechtswege in verzuim zijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. 

6.5         De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden. 

6.6         Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief btw, gesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig euro).  

6.7         De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen. 

6.8         De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur. 

Artikel 7: Klachten 

7.1         De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren goederen onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of de goederen zijn geleverd, aan de Dierenartsenpraktijk schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt afnemer geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen en geldt belevering als onvoorwaardelijk aanvaard

7.2         Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nakoming geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

7.3          Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de Client verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling: 

8.1         De Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte materiele of immateriële schade, hoe ook genaamd, die de Cliënt of een derde lijdt in verband met of voortvloeit uit de (Behandelinsg)overeenkomst een fout, een tekortkoming, gebrek of verzuim van de Dierenartsenpraktijk of een door de Dierenartsenpraktijk gedaan beroep op overmacht of een door haar verleende dienst of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij:

 1. De Dierenartsenpraktijk terzake schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door die verzekering wordt uitbetaald. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt.;
 2. De Cliënt of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de Dierenartsenpraktijk.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke. 

8.2         Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de hiervoor omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door de Dierenartsenpraktijk te betalen bedrag terzake van schadevergoeding, inclusief boete, nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de Cliënt uit hoofde van de betreffende bestelling of overeenkomst, waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, aan de Dierenartsenpraktijk heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat de Dierenartsenpraktijk niet aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

8.3         In alle gevallen waarin de Cliënt of een derde een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangesproken werknemers en eventueel door de Dierenartsenpraktijk ingeschakelde derden eveneens daarop een beroep doen, al was het in dit artikel bepaalde door henzelf bedongen.

Bijzondere bepalingen: 

8.4         Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts. 

8.4.1         Terzake de onder 8.4.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen. 

8.4.2         De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt. 

8.4.3         De artikelen 8.4.1 t/m 8.4.6 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt. 

8.4.4         Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.4.1 t/m 8.4.6 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen. 

8.4.5         Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het dier ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk. 

8.4.6         Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van eventueel toepasselijke internationale verdragen en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

8.5         De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren. 

8.6         De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen. 

8.7         Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van goederen en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW. 

Artikel 9: Eigendom en eigendomsvoorbehoud 

9.1         De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.2         Geleverde goederen en daarop betrekking hebbende documenten blijven eigendom van Dierenartsenpraktijk, tot het moment waarop al haar verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden voortvloeiend uit welke (toekomstige) (Behandelings)overeenkomst dan ook (hoe ook genaamd) of, met inbegrip van rente en kosten, door de Cliënt zijn betaald.

9.3         De Cliënt is niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden of enig ander recht op derden af te geven, hoe ook genaamd.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen  

10.1       Betreding stallen/Locatie werkzaamheden Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven. 

10.2       Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

10.3       Behandeling buitenland. Ook op (Behandelings)overeenkomsten die uitgevoerd worden buiten Nederland zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Verbindendheid

11.1       Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of niet (langer) rechtsgeldig zijn, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of niet (langer) rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de bepaling behouden blijft.

11.2       De tussen partijen gesloten bestelling waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en de daarbij behorende bijlage(n) bevatten alle verplichtingen van beide Partijen jegens de ander Partij en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

12.1       Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van eventuele toepasselijke internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

12.2       Alle geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding tussen partijen, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Gelderland, tenzij enig dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

Contactinformatie praktijk

Vogelziekenhuis

Terug
 • Ma
  8.00 - 19.00 uur
 • Di
  8.00 - 19.00 uur
 • Wo
  8.00 - 19.00 uur
 • Do
  8.00 - 19.00 uur
 • Vrij
  8.00 - 19.00 uur
 • Za
  9.00 - 17.00 uur
 • Zo
  Gesloten
Terug

Vind ons hier:

Dr. Grashuisstraat 8 7021 CL Zelhem
ontvang een routebeschrijving via Google Maps